ZAMÓWIENIA DO 12:00 DOSTARCZAMY NASTEPNEGO DNIA ROBOCZEGO. DOTYCZY JEDYNIE DOSTAWY KURIEREM! Informacje
LETNI KONKURS. ZDOBĄDŹ ZWROT SUMY ZAKUPÓW! 💰Więcej informacji

Warunki konkursu „Konkurs na kalendarz adwentowy według własnego wyboru”

Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Facebook, nie jest przez nią organizowany ani propagowany. Informacja o uczestnikach konkursu nie jest przekazywana firmie Facebook, ale spółce PartyDeko s.r.o. jako administratorowi strony HeliumKing.pl na portalu społecznościowym Facebook. Informacje uzyskane od uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za treść konkursu. Odpowiedzialności za treść konkursu ponosi organizator.

  1. Organizatorem konkursu o nazwie „Konkurs na kalendarz adwentowy według własnego wyboru” (dalej jedynie jako "Konkurs") jest:

PartyDeko s.r.o., z siedzibą Vojenská 2, 04001, Koszyce, IČO/REGON: 50014277

  1. Miejsce i termin trwania konkursu

Konkurs przebiega od 15.11. do 29.11.2023 za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na stronie HeliumKing.pl

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie

Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć tylko za zgodą swojego rodzica lub prawnego opiekuna) z adresem dostawy na terytorium Polski (dalej jako „uczestnik” lub „uczestnik konkursu”).

Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące:

Uczestnik bierze udział w Konkursie, jeżeli w trakcie trwania Konkursu doda do postu konkursowego Organizatora na profilu Facebook HeliumKing.pl stosowny komentarz odpowiadający warunkom i pytaniom konkursowym, a mianowicie napisze ulubioną postać lub film z serii Harry Potter. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z zakupem żadnych produktów oferowanych na sprzedaż na stronie internetowej HeliumKing.pl.

Produkty będące nagrodą w Konkursie nie odpowiadają produktom w poście konkursowym/ reklamie. 

  1. Ocena Konkursu i wybór nagrody

Ocena spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie pozostaje wyłącznie w kompetencji Organizatora, co dotyczy każdego Uczestnika Konkursu.

Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego wybierze Organizator i który spełnia wszystkie Warunki uczestnictwa w Konkursie. Wybór zwycięzców odbywa się bez udziału publiczności. Liczba zwycięzców jest ograniczona do 1. Nagrodą w konkursie jest kalendarz adwentowy według własnego wyboru. Zwycięzca zostanie ogłoszony na Facebooku i powiadomiony za pośrednictwem komentarza. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie wiadomości z danymi kontaktowymi w celu dostarczenia nagrody. W przypadku, gdy Zwycięzca nie prześle wiadomości, traci prawo do nagrody.

Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres ustalony przez Zwycięzcę i podany Organizatorowi. Za poprawność i aktualność danych niezbędnych do dostarczenia Nagrody odpowiedzialny jest Zwycięzca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, utratę, uszkodzenie Nagrody, jej niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie spowodowane przez dostawcę pocztowego lub kuriera.

 

  1. Wykluczenie Uczestnika

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, którego komentarz zawiera rażące wulgarne wyrażenia lub jest w sprzeczności z dobrymi obyczajami.

  1. Dane osobowe

Poprzez udział w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi, jako administratorowi, 

zgodnie z § 11 ustawy nr 122/2013 o ochronie danych osobowych wraz

z późniejszymi zmianami (dalej jako „ustawa o ochronie danych danych osobowych”), zgody

na przetwarzanie wszystkich udostępnionych przez niego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu przez cały okres trwania Konkursu na potrzeby przeprowadzenia (np. organizacja Konkursu, dostarczenie i odbiór nagrody).

Organizator, jako administrator, niniejszym oświadcza, że dane osobowe będą wykorzystywane tylko w celach określonych powyżej. Dane osobowe nie będą publikowane ani wykorzystywane dalej.

  1. Postanowienia końcowe

Uczestnictwo w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na treść niniejszego Regulaminu.

Uczestnik nie ma prawa do żądania dostarczenia Nagrody, ani nie jest uprawniony do żądania od Organizatora jakiejkolwiek alternatywnej rekompensaty. Jednocześnie uczestnik nie jest zobowiązany do przyjęcia Nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o porównywalnym typie 

i wartości, oraz do zmiany warunków dostarczenia Nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która mogła powstać Uczestnikowi w wyniku udziału w Konkursie lub niedostępności/nieprawidłowego działania urządzeń technicznych i sieci

niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i uczestnictwa w nim.

Regulamin Konkursu będzie dostępny w sieci Facebook na stronie HeliumKing.pl.